I forslag til statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen en reduksjon på midlene som går til tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge. Budsjettposten reduseres fra nesten 24 millioner til knappe 6 millioner, totalt en reduksjon på 18,4 millioner kroner.

Det er uforståelig at det er barn og ungdom som skal betale for regjeringens skattekutt til de rikeste gjennom redusert støtte til frivillig virksomhet, sier leder i Senterungdommen Erling Laugsand.

Regjeringen forslår at midlene til ordningen Frifond i sin helhet skal finansieres av spillemidler til kulturformål.

I praksis vil dette gi mindre forutsigbarhet for barn og unge som selv tar initiativ til å skape aktiviteter i sine lokalmiljø. Det vil bli hardere kamp mellom ulike ungdomsgrupper og ulike frivillige aktiviteter om de samme pengene, sier Laugsand.

Tilskuddet til frivillig virksomhet for barn og unge var i regnskapet for 2015 på 55 millioner. Denne posten i statsbudsjettet har dermed blitt redusert med nesten 90 % i løpet av bare 2 år.

Vi i Senterungdommen mener det må satses mer på frivillig virksomhet for barn og unge. Det har ikke bare en verdi i seg selv, men gir verdifull læring, integrering, sosiale fellesskap og trivsel. Senterungdommen vil kjempe mot denne nedprioriteringen av ungdomsfrivilligheten, sier Laugsand.

Share This