Skogbruk er en fornybar næring med stor økonomisk betydning nasjonalt, regionalt og lokalt. Norge har i dag en komplett verdikjede for foredling av tømmer, men for å sikre avsetning av norsk tømmer i framtida er det også viktig å finne nye anvendelsesområder for tømmerstokken. Innovasjon og forskning er viktig for at vi skal kunne sikre et framtidsrettet skogbruk og tilhørende foredlingsindustri. Det er også godt mulig å øke bruken av tømmer betydelig innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Etterspørselen etter trevirke og annen biomasse vil øke i årene som kommer, både i Norge og Europa, blant annet som følge av en mer offensiv klimapolitikk.

Norge har rikt med tømmer og en lang historie innen treforedling som gjør at vi har gode forutsetninger for å være ledende innenfor feltet. Ved å utnytte dagens ressurser innen tre vil vi, i tillegg til å bringe inn kapital, også skape arbeidsplasser. Norge er i stor grad tjent med å foredle norsk tømmer innenfor riksgrensen, i stedet for å selge det billig ut av landet, for så å kjøpe det foredlet og dyrt tilbake. Ved å investere i norsk tømmer, kommer vi også utenom dårlige snarveier som palmeolje i egentlig grønne løsninger innen bioenergi. Vi mener at innovasjon og investering i norsk treforedling er essensielt for å sikre et framtidsrettet skogbruk og tilhørende foredlingsindustri. En slik satsning på norsk tømmer er avgjørende for det grønne skiftet.

Senterungdommen vil:

  • øke tilskudd til forskning innen norsk treforedling
  • ha større satsning på utbygging og tilrettelegging av næringstomter til treforedling
  • ha prioritert satsning på bioenergi basert på norske råvarer
Share This