Alle barn har et behov for beskyttelse, og derfor er det viktig at barn har sine rettigheter på lik linje med ungdom, voksne og eldre. FNs barnekonvensjon gjelder alle under 18 år uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion eller kultur. Konvensjonen skal sikre at barn som opplever vold har krav på nødvendig støtte, henvisning til rett instans, behandling og oppfølging. Barnets beste skal alltid komme først. I Regjeringens handlingsplan «Vendepunkt – handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011» pekes det på at vold som utøves i hjemmet er et offentlig ansvar, og at Norge er forpliktet til å følge opp FNs barnekonvensjon om å beskytte barn mot alle former for vold.

I 2011 forhandlet FN ferdig et tillegg til Barnekonvensjonen som gir barn mulighet til å påklage påklage rettighetsbrudd til nasjonale myndigheter og til FNs barnekomité i Genève. Regjeringen mener Norske barns rettssikkerhet er godt nok ivaretatt i dag og ønsker derfor ikke å tilslutte seg tilleggsprotokollen. Igjennom endringen ville Norske barn kunne påklage brudd som gjelder blant annet mobbing, barnevern og utlendingsfeltet. Den dag i dag har så langt 29 land valgt å tilslutte seg denne muligheten, blant annet Danmark, Tyskland, Spania, Irland og Finland. FNs barnekomité, med sine 18 eksperter på barns rettigheter, passer på at land som har skrevet under på barnekonvensjonen følger reglene.

Senterungdommen mener at barns rettssikkerhet i Norge den dag i dag ikke er godt nok ivaretatt. Det er fremdeles stor mangel på flere områder. Blant annet ser vi at barn og ungdom sliter med å få gjennomslag for å bli hørt i mobbesaker. Ikke minst har FNs barnekomité uttrykt bekymring for Norges oppfølging av enslige asylbarn mellom 15 og 18 år. Senterungdommen mener det er uheldig at regjeringen ikke ønsker å styrke barn og ungdoms rett til trygge og stabile liv gjennom å slutte seg til tilleggsprotokollen.

 

Senterungdommen vil at:

  • Norge slutter seg til tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon som omhandler barns mulighet til å klage saker inn til FNs Barnekomité.
Share This