Vedtatte resolusjoner

Norsk tømmer er veien til det grønne skiftet

Skogbruk er en fornybar næring med stor økonomisk betydning nasjonalt, regionalt og lokalt. Norge har i dag en komplett verdikjede for foredling av tømmer, men for å sikre avsetning av norsk tømmer i framtida er det også viktig å finne nye anvendelsesområder for...

Desentralisert integrering

UDI har vedtatt og legge ned til sammen 20 asylmottaker i Norge. UDI velger å legge ned asylmottakene på grunn av en mindre tilstrømning av asylanter til Norge. Av disse asylmottakene er det 1840 ordinære plasser og 304 plasser for enslige mindreårige som skal legges...

Senterungdommen krever nasjonalt seriøsitetskrav

I november 2015 lanserte Difi, Ks, Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet et sett med krav til seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen. Kravene er ment til å gi aktører og arbeidstakere i bransjen en tryggere fremtid, og ivareta rekruttering og gode...

Få slikkelappen inn i skolehelsetjenesten

Slik seksualundervisningen er i dag, får elever mye informasjon om hvordan de skal unngå kjønnssykdommer ved samleie. Vi får også god opplæring i bruk av prevensjonsmidler. Elevene får en grundig innføring i hvilke prevensjonsmidler som er tilgengelige, også...

Til kamp mot digital voldtekt

Den digitale hverdagen utvikler seg lynraskt, og tilbyr samfunnet stadig flere nye og spennende tilbud og løsninger i hverdagen. Men i samme takt dukker stadig nye utfordringer opp. Mobilkamera, chatte-apper og fildelingsfunksjoner har gjort fotografering, filming og...

Til forsvar for Forsvaret

Senterungdommen mener regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret er en svekkelse av militær tilstedeværelse og ledelse. Vi ser med stor bekymring på at regjeringen legger frem en langtidsplan hvor landmakten ikke er med, men bare skal utredes. Dette vil...

Styrk regionalt næringsliv

Regionale utviklingsmidler bevilges over statsbudsjettet og forvaltes av fylkeskommunene. Disse pengene skal brukes til prosjekter som fremmer lokal samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling. Dagens regjering har systematisk kuttet i disse overføringene....

Bygg framtidas infrastruktur no

Senterungdommen ynskjer å skape eit attraktivt og landsdekkande togtilbod for passasjerar og gods gjennom moderne lyntogbaner. Nordmenn flyg ti gongar meir innanriks enn resten av Europa og reiser mest med bil per innbyggjar i Europa. Tal frå Den internasjonale...

Rettferdig behandling av utdanningsinstitusjonene

I forslag til statsbudsjett for 2017 presenterer regjeringen en ny finansieringsmodell for høyere utdanning. Finansieringsmodellen er lagt om slik at det nå legges større vekt på resultatkomponenten. Hovedtrekket er at ressurser nå omfordeles fra de nye universitetene...

Senterungdommens regjeringskrav

Senterpartiet er et sentrumsparti og det grønne alternativet i norsk politikk. Vår ideologi bygger på bærekraftig forvaltning av natur og miljø, geografisk og sosial fordeling mellom mennesker, og at beslutninger skal tas nært folk av folk med lokalkunnskap i et...

Innsynsretten

Dagens system i barnevernet er bygd på at barnets stemme skal stå sterkest. Når barn deler informasjon om forhold hjemme, på skolen eller andre steder har de et behov for trygghet ettersom at denne informasjonen kan være livstruende å dele. Dessverre ser...

Styrk barn og ungdoms rett til trygge og stabile liv

Alle barn har et behov for beskyttelse, og derfor er det viktig at barn har sine rettigheter på lik linje med ungdom, voksne og eldre. FNs barnekonvensjon gjelder alle under 18 år uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion eller kultur. Konvensjonen...

Flere landskamper utenfor Oslo

I de siste årene har det vært en utfordring å fylle Ullevaal stadion under landskamper. Etter modell fra damelandslaget ønsker vi å gi herrelandslaget nye publikumsmuligheter. Senterungdommen mener derfor at fotballandslaget fremover må ta hele landet i bruk. Fra...

Organdonasjon redder liv

I Norge i dag er det til enhver tid mellom 300 og 500 mennesker som lever med sviktende organer, og som har behov for å gjennomgå en organtransplantasjon for å kunne overleve. En organtransplantasjon er avhengig av at legene har tilgang på et nytt, friskt organ som...

Løys opp den vonde sirkelen i sidemålsundervisninga!

Framtidas Noreg treng lærarar som er i stand til å undervise i og på begge dei norske skriftspråka, og det er lærar- og lektorutdanninga sitt ansvar å gje framtidas lærarar desse dugleikane. Difor meiner  Senterungdomen at sidemålsdidaktikk og opplæring i sidemål må...

Styrk idretten

Nærhet, og levende lokalmiljøer er viktige stikkord for Senterpartiet. Idrettslagene og idrettsarenaer er kjent for å være lokalområdets samlingsplass. Uten tilhørighet, ingen identitet. Frivillighet, demokrati og likeverd er viktige verdier i idretten....

Ja til dobbelt statsborgerskap!

I mars 2016 vedtok Stortinget at Regjeringen skal lage en utredning om muligheten for å erverve dobbelt statsborgerskap. Senterungdommen ser frem til at utredningen ferdigstilles og med den informasjonen vi har i dag, stiller vi oss positive til å endre dagens forbud...

Næringsutvikling er også et lokalt ansvar

Næringsutvikling og gründere har fått stort fokus i den offentlige debatten det siste året, særlig som følge av nedgangen i oljebransjen. Endringer i det statlige skattesystemet og tilførsel av midler Innovasjon Norge har av regjeringen blitt pekt på som de viktigste...
Share This